Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Procedura rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI

do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy

 

I Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r., poz. 2431),

 3. Uchwała Nr XXIV/241/2017Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 4. Statut Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy.

 

II Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie jawności działań przedszkola w zakresie rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy oraz

określenie zasad przeprowadzania rekrutacji.

III Definicja przedmiotu procedury:

Rekrutacja dzieci to sformalizowany proces naboru dzieci do przedszkola.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałe na obszarze gminy Choroszcz.

Wychowaniem przedszkolnym w naszym przedszkolu obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

IV Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: organ prowadzący przedszkole, dyrektor przedszkola, członkowie komisji rekrutacyjnej oraz rodzice / prawni opiekunowie dzieci.

 

V Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

 1. Organ prowadzący przedszkole – ustala i podaje do publicznej wiadomości: harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 2. Dyrektor – wydaje i przyjmuje „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” (załącznik nr 1 do procedury) oraz „Deklaracje kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu” (załącznik nr 2 do procedury), powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zawiera i podpisuje z rodzicami / prawnymi opiekunami umowy (załącznik nr 3 do procedury) na świadczenia udzielane przez przedszkole.

 3. Członkowie komisji rekrutacyjnej – uczestniczą w pracach komisji rekrutacyjnej.

Zadania komisji:

 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie – przestrzegają terminów postępowania rekrutacyjnego, pobierają i składają „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą spełnianie ustalonych kryteriów naboru, pobierają i składają „Deklaracje kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu” (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola), zapoznają się z listą dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, zapoznają się z listą dzieci przyjętych i nieprzyjętych, informują dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu, zawierają i podpisują z dyrektorem przedszkola umowę na świadczenia udzielane przez przedszkole, przestrzegają postanowień zawartej umowy.

 

VI Przebieg postępowania rekrutacyjnego:

ETAP WSTĘPNY:

 1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.

 2. Ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny:

  1. do dnia 31 stycznia w danym roku szkolnym podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

  2. do dnia 31 stycznia w danym roku szkolnym podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,

  3. udostępnienie „Procedury rekrutacji dzieci do przedszkola”,

 3. Wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu” w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

ETAP I:

  1. Wydawanie i przyjmowanie przez dyrektora przedszkola „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski i niezbędne oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola (https://www.ps-choroszcz.pl) lub z placówki. Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców wnioski wraz ze składaną dokumentacją należy połączyć zszywaczem i umieścić w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie formatu A4. Następnie należy tę kopertę wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku przedszkola w wyznaczonym terminie. To rodzic / opiekun prawny odpowiada za poprawne wypełnienie wniosku oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.

Do wniosku dołącza się:

   1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. b–d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b–d mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

ETAP II:

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 4. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

 7. Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola rodzice / prawni opiekunowie kandydata potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 8. Niepodpisanie wyżej wymienionego oświadczenia przez rodzica / prawnego opiekuna we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych. Na listę kandydatów przyjętych zostanie wpisane pierwsze w kolejności dziecko z listy kandydatów niezakwalifikowanych, decyduje liczba uzyskanych punktów.

 9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

 10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 11. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 11. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 14. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 15. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 16. Złożenie podpisanego przez rodzica / prawnego opiekuna „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub „Deklaracji kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu” jest równoznaczne z zobowiązaniem się do zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole w danym roku szkolnym oraz potwierdzeniem zgody na proponowane warunki.

 17. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny, umowę rodzice / prawni opiekunowie podpisują z dyrektorem przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora i podanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

 18. Niepodpisanie umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

ETAP III:

 1. Dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 3. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

VII Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola:

   1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

 • z rodzin wielodzietnych,

 • niepełnosprawne,

 • mające niepełnosprawnego jednego z rodziców,

 • mające niepełnosprawnych oboje rodziców,

 • mające niepełnosprawne rodzeństwo,

 • samotnie wychowywane w rodzinie,

 • z rodzin zastępczych.

   1. W drugiej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

 • 5-letnie (20 pkt),

 • mające oboje rodziców / prawnych opiekunów, którzy pracują lub pracującego samotnie wychowującego je rodzica, dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej, pobierania nauki w trybie dziennym, stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu (10 pkt),

 • mające rodzeństwo, które rozpoczyna lub kontynuuje edukację w przedszkolu w roku szkolnym 2024 /2025 (5 pkt),

 • z rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci (3 pkt),

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia (1 pkt).

 

VIII Wykaz dokumentów niezbędnych i potwierdzających rekrutację:

 1. Deklaracja kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu”.

 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

 3. Dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryteriów naboru:

 

Wielodzietność rodziny kandydata” potwierdza się oświadczeniem rodzica / prawnego opiekuna. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 

Niepełnosprawność kandydata” potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

 

Niepełnosprawność rodzica / prawnego opiekuna lub rodzeństwa kandydata” potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” potwierdza oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica / prawnego opiekuna.

Za „osobę samotnie wychowującą dziecko” uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego samotnie zamieszkałego / zameldowanego, prowadzącego samotnie gospodarstwo domowe, będącego: stanu wolnego, w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobą rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą” potwierdza dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wykonywanie pracy zawodowej przez rodziców / prawnych opiekunów” kandydata potwierdza oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (tzn. wydane w terminie składania wniosku), wystawione przez upoważnioną do tego osobę lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu, lub dowód opłacania składek z KRUS lub zaświadczenie o prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 3 dni przed złożeniem wniosku) lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym, stacjonarnym.

 

Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do przedszkola” potwierdza oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka.

Bycie rodziną z co najmniej dwojgiem dzieci” potwierdza oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka.

 1. Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

 2. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 3. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

IX Przypisy końcowe:

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, liczba ta nie może przekraczać 25.

 2. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, po zwolnieniu się miejsca w danym oddziale.

 3. Tryb dokonywania zmian w procedurze: zmian w procedurze dokonuje dyrektor w sytuacji tego wymagającej, na wniosek rady pedagogicznej oraz w sytuacji zmian aktów prawnych.

 4. Procedura Rekrutacji Dzieci do Przedszkola im. Jana Pawła II w Choroszczy, obowiązuje od dnia 01.02.2024r.

 5. Procedurę uzgodniono z Burmistrzem Choroszczy.