Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Regulamin Stoperka

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia dyrektora Nr 5/2016

z dnia 25.04.2016r.

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka „STOPEREK.PL”

 

w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy

 

§ 1

 

Imienna Karta dziecka „Stoperek” przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 2

 

Rodzic otrzymuje (w cenie promocyjnej) 2 egzemplarze indywidualnej Karty dziecka „Stoperek”. Odpowiedzialność za kartę ponosi rodzic. Bez względu na to, kto przyprowadza lub odbiera dziecko, należy zarejestrować godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

 

§ 3

 

Rodzic / prawny opiekun może wykupić dodatkowe karty na własność.

 

§ 4

 

W przypadku zniszczenia, utraty Karty dziecka, rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Utratę karty rodzic / prawny opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

 

§ 5

 

Po wejściu do przedszkola rodzic / prawny opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez jednorazowe zbliżenie Karty dziecka do czytnika „STOPEREK.PL”.

 

§ 6

 

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / prawny opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez jednorazowe zbliżenie Karty dziecka do czytnika.

 

§ 7

 

Prawidłowe odczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

 

§ 8

 

W przypadku awarii czytnika rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest zgłosić godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka nauczycielowi oddziału.

 

§ 9

 

Zabrania się używania karty oraz dotykania  i obsługiwania czytnika przez dzieci.

 

§ 10

 

W przypadku nie zarejestrowania przez rodzica / prawnego opiekuna godziny przyjścia / odbioru dziecka, płatność będzie naliczana za pobyt dziecka według dziennika obecności.

 

 

§11

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016r.