Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Statut przedszkola

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.        Nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy.

2.        Skrócona nazwa przedszkola brzmi:

PS Choroszcz

3.        Siedziba przedszkola znajduje się w Choroszczy.

4.        Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Choroszcz.

5.        Nazwa organu prowadzącego przedszkole brzmi:

Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

6.        Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Choroszcz oraz rodziców w formie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7.        Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

8.        Adres przedszkola: ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz

9.        Numer telefonu: (85) 719-10-07

10.   REGON: 200407860

11.   NIP: 966-205-40-92

12.   Przedszkole posługuje się pieczęcią:

 

 

 

 

 

13.   Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy na pieczęciach.


 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1.        Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.

2.        Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.        Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

4.        Zadania przedszkola:

1)        wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)        tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)        wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)        zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5)        wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)        wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)        tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)        przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)        tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10)   tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11)   tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12)   współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznawanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13)   kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14)   systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe rozwiązania, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15)   systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16)   organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17)   tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

5.        Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego formułuje się w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech obszarów rozwoju dziecka:

1)        fizycznego obszaru rozwoju dziecka,

2)        emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka,

3)        społecznego obszaru rozwoju dziecka,

4)        poznawczego obszaru rozwoju dziecka.

6.        Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:

1)        informuje na bieżąco o postępach dziecka,

2)        wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

3)        organizuje spotkania ze specjalistami,

4)        pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

7.        Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1)        rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

2)        wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, stosownie do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego,

3)        rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli,

4)        wprowadzanie w przedszkolu przyjaznych i bezpiecznych warunków rozwoju umysłowego, emocjonalno - społecznego i ruchowego dzieci poprzez zachęcanie ich do obserwacji otaczającego świata, aktywności badawczej, rozwijania zainteresowań, aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowiska społecznego,

5)        rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauce dziecka,

6)        podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej poprzez właściwy dobór metod i form pracy,

7)        kształtowanie poczucia więzi z rodziną, rówieśnikami, środowiskiem i krajem,

8)        wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

8.        Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

1)        zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2)        stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

3)        uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

4)        rozwijaniu wrażliwości estetycznej i moralnej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, ruchowej i muzycznej,

5)        ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu kulturowym, społecznym i przyrodniczym dziecka,

6)        rozbudzaniu ciekawości poznawczej, kształtowaniu umiejętności obserwacji, zachęcaniu do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7)        zapewnianiu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 3

1.        Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka oraz jego możliwości rozwojowych, a w szczególności:

a)        zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem:

a)        dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia wychowawczo - dydaktyczne,

b)       podczas pobytu dzieci na świeżym powietrzu zabawy odbywają się z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do ich potrzeb i możliwości,

c)        dziecko nie ma prawa samowolnie opuszczać placu zabaw, szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw określone są w „Regulaminie korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 1),

d)       dziecko, które uczęszcza na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć, od momentu wyjścia dziecka z sali do momentu przyprowadzenia go i oddania pod opiekę nauczycielce. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe zobowiązane są do poinformowania nauczycielki o odebraniu dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną,

e)        wszyscy pracownicy przedszkola zwracają uwagę na miejsca, w których przebywają dzieci, zauważone nieprawidłowości zgłaszają dyrektorowi, w uzasadnionych przypadkach przerywa się prowadzone zajęcia i wyprowadza dzieci z zagrożonych miejsc,

f)        nauczyciel może opuścić oddział dopiero w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i po uprzednim poinformowaniu go o wszystkich istotnych sprawach dotyczących wychowanków,

g)       nauczyciel może opuścić podopiecznych w nagłej sytuacji wtedy, gdy zapewni dzieciom opiekę woźnej oddziałowej, która przejmuje w tym czasie odpowiedzialność za powierzone jej dzieci,

h)       obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie niezbędnej pomocy dziecku, powiadomienie dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub niepokojących symptomach, zasady postępowania określa „Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 2),

i)         w przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich i nie podaje leków dzieciom, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,

j)         zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest kwestią pierwszorzędną, zatem w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na bezpieczeństwo dzieci,

k)       wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów,

l)         dzieci, za zgodą rodziców, mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakładzie ubezpieczeniowym, opłata z tytułu ubezpieczenia uiszczana jest na początku roku szkolnego,

b)        zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c)        stosuje się do obowiązujących przepisów bhp i ppoż., obowiązkiem wszystkich pracowników jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

d)        współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

2.        W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18°C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole. Ponadto, dyrektor przedszkola może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa.

3.        Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej możliwej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§ 4

1.        Kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. Przedszkole zapewnia:

1)        realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)        warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,

3)        zajęcia specjalistyczne,

4)        inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,

5)        integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi,

6)        przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

2.        Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

3.        Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

4.        Szczegółowe warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością określają odrębne przepisy.

5.        Przedszkole udziela i organizuje wychowankom, ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną poprzez:

1)        rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym, wynikających  w szczególności:

a)        z niepełnosprawności,

b)       z niedostosowania społecznego,

c)        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)       z zaburzeń zachowania lub emocji,

e)        ze szczególnych uzdolnień,

f)        ze specyficznych trudności w uczeniu się,

g)       z deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowych,

h)       z choroby przewlekłej,

i)         z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j)         z niepowodzeń edukacyjnych,

k)       z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

l)         z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

2)        wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom,

3)        obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,

4)        bieżącą pracę z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

a)        zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)       zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c)        porad i konsultacji.

6.        Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

7.        Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu określa „Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 9). Szczegółowe warunki udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej określają odrębne przepisy.

8.        Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, jeżeli ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

9.        Zasady organizowania wczesnego wspomagania reguluje „Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik 10).

10.   Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

1)        prowadząc zajęcia w języku polskim,

2)        wprowadzając na zajęciach treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,

3)        prowadząc nauczanie religii.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5

1.        Organami przedszkola są:

1)        Dyrektor Przedszkola,

2)        Rada Pedagogiczna,

3)        Rada Rodziców.

2.        Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola, w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, a przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

3.        Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

4.        Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący.

5.        Dyrektor przedszkola zarządza i kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym służbowym zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

6.        Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 6

1.        Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:

1)        kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)        dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochrona prawa i godności nauczyciela,

3)        wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dzieciom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

4)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

5)        opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

6)        przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do dnia 31 sierpnia roku szkolnego, którego dotyczy plan,

7)        dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

8)        wykonywanie określonych zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

9)        sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarzanie warunków do harmonijnego i bezpiecznego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

10)   zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, służących realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,

11)   wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności, poprzez:

a)        planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

b)       prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,

12)   przewodniczenie radzie pedagogicznej przedszkola i realizowanie jej uchwał, wstrzymywanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

13)   realizowanie zaleceń i zarządzeń organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

14)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, a także ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

15)   ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki,

16)   przygotowanie arkusza organizacji przedszkola,

17)   organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

18)   dyrektor przedszkola jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola:

a)        decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników przedszkola,

b)       przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola,

c)        występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

d)       ustala przydział zadań pracownikom,

e)        sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań i czynności zleconych nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

19)   współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, organem prowadzącym przedszkole oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

20)   koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania, zgodnie z prawem, oraz wymiany informacji między nimi,

21)   odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,

22)   organizowanie wspomagania przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

23)   organizowanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu,

24)   dopuszczanie przedstawionego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego, szczegółowe zasady postępowania określa „Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 3),

25)   dopuszczone przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, wchodzą w skład zestawu programów wychowania przedszkolnego,

26)   dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego podstawy programowej,

27)   zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

28)   współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

29)   administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

30)   prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

31)   ochrona danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola,

32)   gospodarowanie majątkiem przedszkola i dbanie o powierzone mienie,

33)   odpowiedzialność za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,

34)   ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,

35)   wykonywanie określonych zadań związanych z rekrutacją do przedszkola,

36)   podejmowanie decyzji o wypowiedzeniu umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole oraz decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w statucie, na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

37)   podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

38)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2.        Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców, w szczególności:

1)        zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji,

2)        zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji.

§ 7

1.        Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

1)        realizowanie statutowych zadań przedszkola,

2)        planowanie i organizowanie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,

3)        przygotowywanie sprawozdań z przebiegu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej,

4)        analizowanie i ocenianie organizacyjnych oraz materialnych warunków pracy przedszkola,

5)        organizowanie wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia,

6)        współpraca z rodzicami.

2.        Rada pedagogiczna posiada kompetencje:

1)        stanowiące,

2)        opiniodawcze.

3.        Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)        przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian,

2)        zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

3)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkolnych,

5)        uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

4.        Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        organizację pracy przedszkola,

2)        projekt planu finansowego przedszkola,

3)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)        propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

5)        programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora przedszkola,

6)        propozycję kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu.

5.        Rada pedagogiczna występuje z wnioskami do dyrektora dotyczącymi:

1)        dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu,

2)        ramowego rozkładu dnia,

3)        wyznaczenia swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

4)        wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu,

5)        wystąpienia o zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

6.        Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebranie rady oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie jej członków o jego terminie i porządku. Zebrania mogą być także organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7.        W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi przedszkola, przedstawiciele rodziców (rady rodziców), różni specjaliści, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych, pedagogicznych itp.

8.        Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

9.        Rada pedagogiczna prowadzi księgę protokołów, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

10.   Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, zgodnie z „Regulaminem Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 4).

§ 8

1.        W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.        W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

3.        Celem działalności rady rodziców jest:

1)        reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola,

2)        uczestniczenie w życiu przedszkola,

3)        współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

4.        Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

1)        prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,

2)        organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,

3)        gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, pozyskiwanie sponsorów,

4)        zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola,

5)        wzbogacanie wyposażenia przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne,

6)        udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,

7)        współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5.        Kompetencje rady rodziców są następujące:

1)        rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola do:

a)        dyrektora,

b)       rady pedagogicznej,

c)        organu prowadzącego przedszkole,

d)       organu sprawującego nadzoru pedagogicznego,

2)        rada rodziców może opiniować projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

3)        rada rodziców ma prawo do przedstawiania opinii na temat pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela przez dyrektora,

4)        rada rodziców ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

5)        przedstawiciele rady rodziców uczestniczą w pracach powołanej przez organ prowadzący komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora przedszkola.

6.        Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Określa on w szczególności: cele, zadania i kompetencje rady rodziców, organizację działania ogółu rodziców i rady rodziców, tryb podejmowania uchwał, warunki wyboru do organów wewnętrznych rady rodziców, ramowy plan pracy rady i jej organów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy (załącznik nr 5).

§ 9

1.        Wszystkie organy przedszkola współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci:

1)        każde z nich ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą oraz zawartych w statucie przedszkola i regulaminach,

2)        organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa przestrzegając obowiązujące prawo oświatowe i nie ingerując w swoje kompetencje,

3)        bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez zebrania, narady, ogłoszenia umieszczane na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz nauczycieli,

4)        współpraca organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.

2.        Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor przedszkola.

3.        Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są przez dyrektora przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory rozpatrywane są na terenie przedszkola.

4.        Spory rozstrzygane są w drodze:

1)        negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich stron,

2)        po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor przedszkola, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

5.        Sprawy sporne pomiędzy organami przedszkola, a dyrektorem rozstrzyga w zależności od przedmiotu sprawy organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 10

1.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.        Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 630 - 1700.

3.        Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 800 - 1300.

4.        Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

5.        Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.

6.        Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

7.        Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut.

8.        Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.

9.        Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 60 minut.

10.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11.   W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)        liczbę oddziałów,

2)        liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

3)        tygodniowy wymiar zajęć religii,

4)        czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

5)        liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

6)        liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

7)        liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,  

8)        ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

12.   W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach lub w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10h dziennie, może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

13.   Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową i dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.

14.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki.

15.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele poszczególnych grup ustalają szczegółowy rozkład dnia w danym oddziale, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

16.   W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb, jest to:

1)        odpoczynek poobiedni z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej,

2)        ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające,

3)        pobyt na świeżym powietrzu.

17.   Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na świeżym powietrzu.

18.   W przedszkolu może być organizowane nauczanie religii. Nauczanie religii jest bezpłatne.

19.   W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe za dodatkową opłatą rodziców (prawnych opiekunów). Ustalenia dotyczące zajęć dodatkowych odbywają się na pierwszym zebraniu z rodzicami.

20.   Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1)        z dziećmi 3 - 4-letnimi - około 15 minut,

2)        z dziećmi 5-letnimi - około 30 minut.

21.   Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i prowadzącym zajęcia.

22.   Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

23.   Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.

24.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

25.   Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

26.   Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola.

27.   Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia na danym terenie:

1)        zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2)        temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,

3)        zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4)        innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

28.   W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt 24, na okres powyżej dwóch dni, dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

29.   W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno – komunikacyjnych takich jak:

1)        poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny, komunikatory,

2)        inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

30.   Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

1)        równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

2)        zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

3)        możliwości psychofizycznych dzieci.

31.   Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola  informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

32.   W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:

1)        rozmów telefonicznych w wyznaczonym czasie,

2)        wiadomości e-mail,

3)        rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie (oprócz sytuacji związanych z zagrożeniem epidemiologicznym).

33.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 11

1.        Przedszkole jest wielooddziałowe.

2.        Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

1)        sale zajęć i zabaw dla poszczególnych oddziałów,

2)        pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

3)        łazienki,

4)        kuchnię,

5)        hol,

6)        szatnię dla dzieci i personelu,

7)        gabinet do zajęć logopedycznych,

8)        gabinet do zajęć specjalistycznych,

9)        place zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi.

3.        Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z urządzeniami rekreacyjnymi.

§ 12

1.        Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewnia się przez 5 godzin dziennie.

2.        Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie jest płatne. Wysokość opłaty wynosi 1zł za pełną godzinę zajęć.

3.        Opłaty za świadczenia i wyżywienie wnosi się do dnia 10 każdego miesiąca, za dany miesiąc, przelewem na konto: 35102013320000100209459878.

4.        Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie.

5.        Koszty wyżywienia naliczane są według stawki żywieniowej skalkulowanej zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora.

6.        Dzieci w przedszkolu mogą korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) lub z jednego posiłku (obiad).

7.        Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem przedszkola umowy cywilno - prawnej określającej zasady korzystania ze świadczeń przedszkola.

 

 

§ 13

1.        Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 6).

2.        Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców na piśmie, które przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce grupy lub nauczycielce dyżurującej w grupie zbiorczej.

3.        Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do korzystania z elektronicznego systemu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu, służącego do naliczania opłat za wyżywienie i świadczenia udzielane przez przedszkole. Zasady korzystania z systemu określa „Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy”.

4.        Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

5.        Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w sytuacji, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko z przedszkola wskazuje na niemożność zapewnienia mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). O przypadku każdej odmowy powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W tej sytuacji dyrektor podejmuje wszelkie decyzje dotyczące dalszego postępowania.

6.        W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1700 nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. Jeśli pod wskazanymi numerami telefonów nie można skontaktować się z rodzicami dziecka nauczyciel dzwoni do osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola, wskazanych przez rodziców w pisemnym  „Upoważnieniu”. Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów nie można skontaktować się z osobami upoważnionymi nauczyciel informuje dyrektora przedszkola, który zawiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka i przekazuje nauczycielowi instrukcje dotyczące dalszego postepowania.

 

 

§ 14

1.        Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu, na podstawie wniosków.

2.        Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3.        Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Choroszcz, przebieg postępowania rekrutacyjnego określa „Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 7).

4.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.        Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

6.        Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku na podstawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego podanego do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole do dnia 31 stycznia w danym roku szkolnym.

7.        Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria podawane są do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole do dnia 31 stycznia w danym roku szkolnym.

§ 15

1.        Dyrektor może wypowiedzieć umowę na świadczenia udzielane przez przedszkole w przypadku:

1)     nieobecności wychowanka przez miesiąc i nie zgłoszenia powodu tego faktu,

2)     nieterminowego regulowania należności lub zalegania z opłatą za świadczenia udzielane przez przedszkole powyżej miesiąca,

3)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, regulaminów i procedur oraz umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole zawartej z dyrektorem przedszkola,

4)     podawania fałszywych danych bądź ich zatajanie,

5)     ujawnienia, po zawarciu z dyrektorem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, że nie są spełnione kryteria rekrutacyjne,

6)     gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września, a rodzic nie poinformował o przyczynie nieobecności,

7)     gdy rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a zachowanie dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu innych dzieci

2.        Dyrektor, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadku wypowiedzenia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, w sytuacjach określonych w statucie.

3.        Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej nie wcześniej niż z końcem miesiąca, w którym doręczono wypowiedzenie adresatowi. Wypowiedzenie umowy wręcza się osobiście za pokwitowaniem lub wysyła się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odmowa odbioru lub zwrot przesyłki po jej uprzednim awizowaniu uważane będą jako skuteczne doręczenie.

§ 16

1.        Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, tj.  krótkie wycieczki, wycieczki krajoznawczo - turystyczne, imprezy wyjazdowe. Zasady organizowania krajoznawstwa i turystyki w przedszkolu określa „Regulamin spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 8).

2.        Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

3.        Uczestnikami wycieczki lub imprezy są:

1)        dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki tylko dzieci grup starszych,

2)        opiekunowie (nauczyciele, woźne oddziałowe albo, po uzyskaniu zgody dyrektora, inne pełnoletnie osoby).

4.        Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 15 osób.

5.        Cel wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, liczbę opiekunów oraz imię, nazwisko i telefon kierownika wycieczki zawiera „Karta wycieczki”, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

6.        Kierownikiem wycieczki jest wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki.

7.        Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo - turystycznych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice / prawni opiekunowie).

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 17

1.        Przedszkole zapewnia dzieciom wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego, opiekuńczego i indywidualnego rozwoju, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)        bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie pobytu w przedszkolu,

3)        prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole,

4)        szacunku dla jego wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

5)        akceptacji,

6)        poszanowania godności osobistej,

7)        poszanowania własności,

8)        korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się w przedszkolu,

9)        opieki i ochrony przed przemocą fizyczną lub psychiczną,

10)   indywidualnego tempa rozwoju,

11)   odkrywania świata poprzez badanie i eksperymentowanie, a także swobodnej i nieskrępowanej twórczej ekspresji,

12)   doświadczania konsekwencji własnego zachowania,

13)   partnerskiej rozmowy na każdy temat,

14)   wypowiadania swoich opinii i racji z poszanowaniem praw innych osób,

15)   podejmowania decyzji i możliwości wyboru,

16)   spokoju, snu i wypoczynku,

17)   zdrowego jedzenia.

2.        Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:

1)        przestrzegania ustalonych i przyjętych reguł, norm dotyczących współżycia społecznego i współdziałania w grupie przedszkolnej,

2)        respektowania i wykonywania poleceń nauczyciela,

3)        wywiązywania się z przydzielonych zadań i obowiązków,

4)        informowania nauczyciela o swoich potrzebach,

5)        używania form grzecznościowych wobec dorosłych i innych dzieci,

6)        okazywania szacunku wobec innych dzieci i dorosłych,

7)        bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

8)        dbania o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i kolegów,

9)        informowania nauczyciela o problemach oraz niebezpiecznych zachowaniach i sytuacjach,

10)   niesienia pomocy rówieśnikom i młodszym kolegom,

11)   utrzymywania porządku wokół siebie, sprzątania po skończonej zabawie,

12)   dbania o swój wygląd i estetykę ubrania,

13)   poszanowania mienia przedszkola,

14)   przestrzegania zakazu opuszczania sali.

3.        Dziecku w przedszkolu nie wolno:

1)        stwarzać niebezpiecznych sytuacji,

2)        przeszkadzać innym w pracy i zabawie,

3)        przeszkadzać w organizacji i prowadzeniu zajęć,

4)        krzywdzić innych i siebie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 18

1.        Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.

2.        Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.

3.        Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

4.        Rodzice mają obowiązek poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom i przedszkolu, tak aby wzmocnić wysiłki przedszkola skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i wychowania.

5.        Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)        przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

2)        przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i procedur,

3)        przestrzeganie postanowień umowy cywilno - prawnej zawartej z dyrektorem przedszkola, określającej zasady korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole,

4)        respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

5)        przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

6)        przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego – bez jakichkolwiek objawów infekcji, w przypadku zauważenia oznak chorobowych dziecka, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola w najkrótszym czasie po otrzymaniu informacji o jego stanie zdrowia,

7)        terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i świadczenia udzielane przez przedszkole,

8)        zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

9)        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zawiadamianie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych,

10)   dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka, przyprowadzanie go do przedszkola czystego i zadbanego,

11)   przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie czynności samoobsługowych: ubieranie się, jedzenie, higiena, toaleta, trening czystości,

12)   interesowanie się rozwojem własnego dziecka i jego funkcjonowaniem w przedszkolu poprzez rozmowy z nauczycielami i czytanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych,

13)   współdziałanie z nauczycielami w celu wypracowania skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczo - dydaktycznego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju,

14)   kontynuowanie w domu zaleconych ćwiczeń wspierających rozwój dziecka.

6.        Rodzice mają prawo do:

1)        zapoznania się z podstawą programową i realizowanym programem wychowania przedszkolnego,

2)        uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także zainteresowań i predyspozycji,

3)        rozmowy indywidualnej z nauczycielem,

4)        otrzymania wsparcia w sytuacji zaistnienia problemów oraz trudności wychowawczych i dydaktycznych dziecka,

5)        aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.

7.        Wszelkie sytuacje problemowe dotyczące dzieci wyjaśniane są wyłącznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) danego dziecka.

8.        Za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy przedszkola, rodzice mogą otrzymać list pochwalny od dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców.

9.        Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez różne formy współdziałania:

1)        zebrania,

2)        porady, konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, dyrektorem,

3)        wystawy prac dzieci i galerie,

4)        kącik dla rodziców zawierający rozkład dnia, informacje organizacyjne, ogłoszenia, aktualności,

5)        imprezy, uroczystości przedszkolne i grupowe, warsztaty, zajęcia, akcje, konkursy.

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW

I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 19

1.        W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, specjaliści, pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

2.        Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową i realizowanym programem wychowania przedszkolnego,

3.        Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

1)        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,

2)        określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,

3)        rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

4)        podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

5)        współpraca z poradnią w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci i planowania dalszych działań

4.        Nauczyciel obowiązany jest :

1)        rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2)        wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

3)        dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)        doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami przedszkola,

5)        kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

6)        dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

5.        Do zadań każdego nauczyciela należy:

1)        dbanie o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz harmonijny rozwój dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w trakcie wycieczek i spacerów,

2)        planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z podstawą programową i realizowanym programem,

3)        współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci, poprzez:

a)        udzielanie porad, konsultacji dla rodziców,

b)       organizowanie spotkań z rodzicami,

c)        informowanie na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka,

d)       wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

e)        zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych środowiska rodzinnego i przedszkola,

f)        włączanie rodziców w działania podejmowane przez przedszkole,

4)        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka i jego zainteresowań,

5)        pobudzanie i wspieranie aktywności poznawczej dziecka,

6)        prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,

7)        udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, które ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia tą pomocą,

8)        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9)        planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

10)   czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

11)   inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

12)   realizowanie czynności wynikających ze statutu przedszkola,

13)   realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

14)   dbanie o dobro przedszkola i powierzone mienie,

15)   przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

6.        Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.

7.        Nauczyciel, w ramach swoich zajęć i czynności jest obowiązany do dostępności  w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W ramach godziny dostępności, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla dzieci i rodziców.

8.        Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2)        diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3)        udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)        podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;

6)        inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)        pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)        rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b)       udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

9.        Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

1)        współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

a)        rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b)       prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

c)        rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

d)       określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

2)        współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

3)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)        rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b)       udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c)        dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d)       doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4)        udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci  i nauczycielom;

5)        współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

6)        przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

10.   Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1)        diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2)        prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)        rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b)       udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11.   Do zadań terapeuty pedagogicznego w przedszkolu należy w szczególności:

1)        prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)        rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo  w życiu przedszkola;

3)        prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

5)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)        rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b)       udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 20

1.        W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno - obsługowi:

1)        pomoc administracyjna,

2)        intendent,

3)        kucharka,

4)        pomoce kuchenne,

5)        woźne oddziałowe,

6)        konserwator.

2.        Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno - obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.        Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

4.        Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor przedszkola.

5.        Do zakresu obowiązków pomocy administracyjnej należy w szczególności:

1)        znajomość aktualnych przepisów dotyczących pracy w sekretariacie przedszkola,

2)        zapewnienie sprawnej i kulturalnej obsługi kancelaryjno – biurowej oraz udzielanie informacji w zakresie działalności przedszkola,

3)        obsługiwanie systemu „STOPEREK” na platformie do automatycznego rozliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,

4)        uzgadnianie z księgowością rozliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,

5)        prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów,

6)        obsługiwanie poczty elektronicznej przedszkola,

7)        prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)        archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji przedszkolnej,

9)        właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci,

10)   sprawowanie pieczy nad powierzonym mieniem,

11)   wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora,

12)   przestrzeganie zakresu czynności, dyscypliny pracy, przepisów bhp, regulaminu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

13)   przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.

6.        Do zakresu obowiązków intendenta należy w szczególności:

1)        opisywanie rachunków i przekazywanie do księgowości,

2)        prowadzenie kartotek magazynowych,

3)        racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

4)        troska o stan techniczny budynku, nadzór na remontami, kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi,

5)        zaopatrzenie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp., zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

6)        zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)        współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno - gospodarczej i finansowej przedszkola,

8)        planowanie jadłospisów dekadowych i dziennych zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców na tablicy informacyjnej,

9)        planowanie i organizacja zakupów,

10)   zakup potrzebnych artykułów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywienia,

11)   sporządzanie dziennych raportów żywieniowych,

12)   prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych,

13)   sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgową,

14)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości),

15)   utrzymanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp,

16)   dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

17)   przestrzeganie zakresu czynności, dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,

18)   wdrażanie systemu HACCP w placówce,

19)   wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

7.        Do zakresu obowiązków kucharki należy w szczególności:

1)        uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisów,

2)        przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi,

3)        ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

4)        dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków oraz porcjowanie zgodnie z zalecaną gramaturą,

5)        wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach, zgodnie z obowiązującym w przedszkolu ramowym rozkładem dnia,

6)        codzienne pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą oraz odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką, a także racjonalne gospodarowanie tymi produktami,

7)        przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami stacji sanitarno - epidemiologicznej,

8)        przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,

9)        używanie odzieży ochronnej podczas pracy,

10)   dbanie o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,

11)   przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi, naczyń, dbałość o wzorową czystość w kuchni oraz w przydzielonych pomieszczeniach,

12)   uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni w artykuły spożywcze lub sprzęt,

13)   dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

14)   przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki, zasad higieniczno - sanitarnych oraz przepisów bhp i ppoż.,

15)   wdrażanie systemu HACCP w placówce,

16)   wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

8.        Do zakresu obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:

1)        pomoc kucharce w przyrządzaniu zdrowych posiłków,

2)        przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

3)        obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie czyszczenie,

4)        odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,

5)        oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,

6)        pomoc przy porcjowaniu posiłków oraz ich wydawaniu,

7)        używanie odzieży ochronnej podczas pracy,

8)        dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,

9)        utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu, naczyń kuchennych, magazynów żywnościowych, obieralni oraz innych przydzielonych pomieszczeń,

10)   dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

11)   przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki, zasad higieniczno - sanitarnych oraz przepisów bhp i ppoż.,

12)   wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

9.        Do zakresu obowiązków woźnej oddziałowej należy w szczególności:

1)        używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania codziennych obowiązków i podawania posiłków,

2)        codzienne utrzymywanie we wzorowej czystości i porządku sal oraz innych pomieszczeń przedszkolnych przydzielonych do sprzątania (codzienne odkurzanie sali, korytarza, szatni, ścieranie kurzu ze sprzętów, mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów; codzienne mycie urządzeń sanitarnych, luster, glazury, podłóg z użyciem środków dezynfekujących; raz w miesiącu generalne porządki - mycie zabawek, sprzętów, mebli),

3)        utrzymywanie w czystości przedszkolnego placu zabaw i otoczenia przedszkola,

4)        codzienne porządkowanie sali po zajęciach,

5)        codzienna pielęgnacja roślin doniczkowych,

6)        trzepanie i mycie dywanów oraz mycie okien, pranie firan w zależności od potrzeb,

7)        wynoszenie śmieci z koszy w przydzielonych pomieszczeniach,

8)        czuwanie nad stanem technicznym mebli, sprzętów, urządzeń sanitarnych, zgłaszanie napraw konserwatorowi,

9)        dbałość o powierzony sprzęt,

10)   drobna naprawa zabawek,

11)   spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci oraz innych czynności wynikających z bieżących potrzeb i rozkładu dnia,

12)   dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

13)   pomoc dzieciom podczas jedzenia,

14)   pomoc dzieciom podczas czynności higieniczno - sanitarnych, sprzątanie i mycie dziecka „po przygodach”,

15)   pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się (leżakowanie, gimnastyka, wyjście na podwórko itp.),

16)   opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

17)   dyżury w szatni, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym,

18)   pomoc nauczycielce w organizacji zajęć i uroczystości,

19)   dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

20)   przestrzeganie zakresu czynności, dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,

21)   zakaz udzielania rodzicom informacji na temat dziecka,

22)   wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

10.    Do zakresu obowiązków konserwatora należy w szczególności:

1)        systematyczny przegląd sprawności wewnętrznej sieci elektrycznej,

2)        dokonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń wodno - kanalizacyjnych,

3)        naprawa uszkodzonego odgromienia i uzupełnianie braków, które nie wymagają fachowca specjalisty,

4)        sprawdzanie stanu urządzeń c.o. i usuwanie usterek zgodnie z posiadanymi w tym zakresie umiejętnościami,

5)        dokonywanie bieżących napraw, w tym: uzupełniania płytek, naprawiania mebli i sprzętu przedszkolnego, naprawiania stolarki drzwiowej, zamków w pomieszczeniach przedszkolnych itp.,

6)        dbanie o porządek otoczenia przedszkola, np. koszenie trawy na terenie otaczającym przedszkole, grabienie trawnika, zamiatanie chodników, malowanie ogrodzenia, przycinanie żywopłotu,

7)        dbanie o porządek przed wejściem na teren przedszkola (w okresie zimowym odśnieżanie chodnika przed bramką, skuwanie lodu, zabezpieczanie powierzchni chodnika solą bądź piaskiem itp.),

8)        realizowanie dostaw różnych towarów do przedszkola w zależności od potrzeb,

9)        przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, bhp i ppoż.,

10)   dbanie o powierzony sprzęt oraz samochód, sprawdzanie stanu technicznego pojazdu,

11)   wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora,

12)   przestrzeganie obowiązujących przepisów i zarządzeń oraz terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także przestrzeganie zakresu czynności, porządku i dyscypliny pracy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1.        Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, specjalistów, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

2.        Dla zapewnienia znajomości statutu przedszkola przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)        udostępnianie zainteresowanym statutu przez dyrektora placówki w kancelarii przedszkola,

2)        umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

3.        Zmiany do niniejszego statutu mogą być wprowadzane w drodze uchwały rady pedagogicznej.

4.        Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.

5.        Zmiany w statucie mogą być dokonywane zgodnie z poniższą procedurą:

1)        przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu zmian statutu,

2)        uchwalenie zmian (nowelizacji) przez radę pedagogiczną obejmujących: tekst jednolity, tekst jednolity ze zmianami polegający na: uchyleniu jego przepisów, zastąpieniu niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu, dodaniu do niego nowych przepisów,

3)        zapisanie w formie uchwały zmian do statutu z zachowaniem jednostek redakcyjnych:

a)        paragraf (§),

b)       ustęp (ust.),

c)        punkt (pkt),

d)       litera (lit.),

e)        tiret (-).

6.        Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

7.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.        Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

9.        Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia:

1)        Data uchwalenia statutu: 01.09.2023r.

2)        Traci moc statut z dnia: 01.12.2017r.