Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Standardy Ochrony Małoletnich

w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy

 

Przedszkole Samorządowe ustanowiło i wprowadziło w życie Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem i zapewnia im bezpieczeństwo w drodze zarządzenia nr 3/2024 dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy z dnia 09.02.2024r.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22c, art. 22b

2.      Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606.)- art. 7 pkt. 6

 

Cel standardów

Standardy mają na celu zapewnienie spełnienia wymagań określonych przepisami w sytuacji

stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub

które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.

 

Zakres standardów

Standardy określają odpowiedzialność przedszkola, jako instytucji oraz sposoby reagowania
i zakres podejmowanych działań w sytuacji zagrożenia życia dziecka oraz procedury

stosowania „Niebieskiej Karty”.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 

§ 1

 

1.      Pracownik przedszkola - każda osoba zatrudniona  na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

2.      Dziecko – w świetle prawa polskiego to każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

3.      Opiekun dziecka - osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

4.      Dane osobowe - wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do przedszkola.

5.      Zgoda opiekuna dziecka - zgoda co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak
w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

6.      Krzywdzenie dziecka - popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola, rodziców/opiekunów dziecka czy inną osobę.

7.      Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to nauczyciel wyznaczony przez dyrektora przedszkola sprawuje nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

8.      Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora przedszkola w przypadku krzywdzenia dzieci. W skład zespołu wchodzą: osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich , psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

 

Rozdział II

Czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci – zasady rozpoznawania i reagowania

 

§ 2

1.      Rekrutacja pracowników Przedszkola odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady Rekrutacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

2.      Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko ustalone w Przedszkolu. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.

3.      Pracownicy Przedszkola posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.

4.      Pracownicy Przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

5.      W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Przedszkola podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia
i motywując ich do szukania dla siebie pomocy

 

 

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka poza przedszkolem

 

§ 3

 

1.      W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik  ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej 
i zgłosić ten fakt dyrektorowi lub osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich.

2.      W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik przedszkola, zostaje sporządzona notatka służbowa i przekazana bezpośrednio do Dyrektora przedszkola.

 

§ 4

 

1.      Dyrektor (informuje wychowawcę, psychologa i osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich) wzywa rodziców/opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.

2.      Dyrektor powołuje zespół interwencyjny.

3.      Zespół interwencyjny sporządza:

a.       Opis  sytuacji  przedszkolnej i  rodzinnej  dziecka   na   podstawie   rozmów z dzieckiem,  dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, rodzicami i opiekunami lub innych informacji uzyskanych przez członków zespołu.

b.      Plan pomocy dziecku na podstawie w/w opisu.

4.      Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

a.       Działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

b.      Wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku.

c.       Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka  potrzeba.

 

§5

 

1.      Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez wychowawcę/psychologa rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

2.      Wychowawca/psycholog informuje opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura, Policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego - procedura „Niebieskiej Karty”).

3.      Po poinformowaniu rodziców przez wychowawcę/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, Policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

4.      Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.

 

§ 6

 

1.      Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka. (załącznik nr 3)

2.      Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika.

 

§ 7

 

1.      Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych posiadły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

2.      W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik przedszkola, zostaje sporządzona notatka służbowa z opisem zajścia i przekazana bezpośrednio do Dyrektora przedszkola.

3.      Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikami przedszkola na temat zdarzenia.

4.      Dyrektor może sam przeprowadzić lub zarządzić obserwację pracy osoby podejrzanej                                  o krzywdzenie. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak potwierdzającego się problemu, Dyrektor odsuwa pracownika od bezpośredniej pracy z dziećmi do czasu wyjaśnienia zdarzeń.

5.      Kolejnym etapem jest rozmowa Dyrektora z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia: przekazanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń, analiza zebranych danych, zaplanowanie razem z podejrzanym pracownikiem dalszych działań mających na celu uchronienie dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu.

6.      W przypadku, gdy pracownik jest podejrzany (i podejrzenia te potwierdziły się na drodze podjętych wcześniej procedur) o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne lub inne przestępstwo na szkodę dziecka, Dyrektor niezwłocznie zgłasza na policję lub do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

7.      Dyrektor niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy z dziećmi oraz przeprowadza wobec pracownika procedurę dyscyplinarną – określoną zapisami Karty Nauczyciela.

8.      W sytuacjach określonych prawem Dyrektor zwalnia pracownika w trybie natychmiastowym. W razie konieczności nauczyciela kieruje do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim.

9.      W razie potrzeby Dyrektor organizuje pomoc psychologiczną dla dziecka (dotkniętego przemocą) oraz jego opiekunów. Rodzice dziecka są informowani o postępowaniu przeprowadzonym w w/w zakresie.

 

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

§ 8

 

1.      Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000).

2.      Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3.      Dane osobowe dziecka są udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4.      Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka                                     i udostępniania tych danych w ramach grupy roboczej powołanej w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

5.      Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

6.      Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy
o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.

7.      Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.

8.      Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.

9.      Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.  Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.

11.  Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola.

12.  Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.

13.  Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

14.  Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku, ani jego opiekunie za wyjątkiem sytuacji w porozumieniu z rzecznikiem Burmistrza Choroszczy.

15.  Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się  z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

16.  Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

17.  Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów
o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także, sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

18.  W celu realizacji materiału medialnego można udostępniać mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor przedszkola.

19.  Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 

§ 9

 

1.      Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

2.      Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

3.      W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się z rodzicem/opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

4.      Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

5.      Wszystkie osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach - zobowiązane są do nie wykorzystywania ich w celach niezgodnych z prawem.

6.      Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej przedszkola i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola.

7.      Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego
w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

8.      Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola
w celach promocyjnych, w gazetce lokalnej itp.).

9.      Zdjęcia okazjonalne robione w placówce przez fotografa są wykonywane tylko na wniosek rodziców oraz wykorzystywane tylko na rzecz danego dziecka.

 

Rozdział VII

Zasady dostępu do internetu.

 

§ 10

 

1.      Dzieci, na terenie przedszkola, nie mają samodzielnego dostępu do Internetu.

2.      Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika - nauczyciela przedszkola.

3.      W momencie wprowadzenia możliwości korzystania przez dzieci z Internetu na terenie przedszkola zostaną podjęte działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

4.      Przedszkole zapewnia dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń w Internecie

 

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

§ 11

 

1.      Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu.

2.      Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.

3.      Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników Przedszkola, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Standardów.

4.      Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację
i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi Przedszkola.

5.      Dyrektor Przedszkola na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

 

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe.

 

1.      Ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy zostali zapoznani wszyscy pracownicy. Potwierdzenie stanowią oświadczenia/podpisy pracowników (załącznik Nr 5)

2.      Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II
w Choroszczy zostaną udostępnione do zapoznania się przez rodziców poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Przedszkola.

3.      Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.