Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

"Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego im.Jana Pawła II w Choroszczy,za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 składające się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
4) informacji dodatkowej
zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Choroszczy pod adresem: