Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej  wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.