Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Statut

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Nazwa przedszkola brzmi:

  Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Choroszczy.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Choroszcz. Przedszkole jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez Gminę Choroszcz oraz rodziców w formie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

 5. Adres przedszkola: ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz

 6. Numer telefonu: (85) 719-10-07

 7. REGON: 200407860

 8. NIP: 966-205-40-92

 9. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

   

   

   

   

   

 10. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy na pieczęciach.


 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Cele przedszkola:

 

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

 4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

 11. kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania,

 12. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

 13. zapewnienie dzieciom pomocy specjalistów poprzez współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

 14. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka, w tym jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także zainteresowań i uzdolnień,

 15. tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

 16. podejmowanie działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych, opartych na pełnej znajomości dziecka oraz w ścisłym współdziałaniu z rodziną.

 

 1. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:

 

 1. informuje na bieżąco o postępach dziecka,

 2. wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 3. organizuje spotkania ze specjalistami,

 4. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, tj.:

 

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

 3. wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 7. wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,

 8. wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec),

 9. wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,

 10. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

 14. tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka,

 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

 16. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

 

 1. rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym zainteresowań i uzdolnień,

 2. wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, stosownie do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego,

 3. rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli,

 4. wprowadzanie w przedszkolu przyjaznych i bezpiecznych warunków rozwoju umysłowego i ruchowego dzieci poprzez zachęcanie ich do obserwacji otaczającego świata i aktywności badawczej,

 5. rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauce dziecka,

 6. podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej poprzez właściwy dobór metod i form pracy,

 7. kształtowanie poczucia więzi z rodziną, rówieśnikami, środowiskiem i krajem,

 8. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

 1. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 

 1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 2. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

 3. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

 4. rozwijaniu wrażliwości estetycznej i moralnej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, ruchowej i muzycznej,

 5. ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu kulturowym, społecznym i przyrodniczym dziecka,

 6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, kształtowaniu umiejętności obserwacji, zachęcaniu do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć,

 7. zapewnianiu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

  § 3

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności:

 

 1. zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem:

 

 1. dziecko pozostaje pod stałą opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia wychowawczo - dydaktyczne,

 2. podczas pobytu dzieci na świeżym powietrzu zabawy odbywają się z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do ich potrzeb i możliwości,

 3. dziecko nie ma prawa samowolnie opuszczać placu zabaw, szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw określone są w „Regulaminie korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 1),

 4. dziecko, które uczęszcza na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,

 5. wszyscy pracownicy przedszkola zwracają uwagę na miejsca, w których przebywają dzieci, zauważone nieprawidłowości zgłaszają dyrektorowi, w uzasadnionych przypadkach przerywa się prowadzone zajęcia i wyprowadza dzieci z zagrożonych miejsc,

 6. nauczyciel może opuścić oddział dopiero w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i po uprzednim poinformowaniu go o wszystkich istotnych sprawach dotyczących wychowanków,

 7. nauczyciel może opuścić podopiecznych w nagłej sytuacji wtedy, gdy zapewni dzieciom opiekę woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela,

 8. obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej i niezbędnej pomocy dziecku, powiadomienie dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub niepokojących symptomach, zasady postępowania określa „Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 2),

 9. w przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich i nie podaje leków dzieciom, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest kwestią pierwszorzędną, zatem w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na bezpieczeństwo dzieci,

 11. wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów,

   

 

 1. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 2. stosuje się do obowiązujących przepisów bhp i ppoż., obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

 3. współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

   

 

 1. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18°C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole. Ponadto, dyrektor przedszkola może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa.

 2. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

   

  § 4

 

 1. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. Przedszkole zapewnia:

 

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. warunki do nauki, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,

 3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach na temat warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz w przepisach na temat zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,

 5. zapewnia integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi,

 6. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 

 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 2. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom, ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną poprzez:

 

 1. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających  w szczególności:

 

 1. z niepełnosprawności,

 2. z niedostosowania społecznego,

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4. ze szczególnych uzdolnień,

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 6. z zaburzeń komunikacji językowej,

 7. z choroby przewlekłej,

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 9. z niepowodzeń edukacyjnych,

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

 

 1. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

 2. rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

 3. obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

 4. bieżącą pracę z dzieckiem oraz w formie:

 

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,

 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 3. porad i konsultacji.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu określa „Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 9).

 2. Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, jeżeli ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. Zasady organizowania wczesnego wspomagania reguluje „Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik 10).

 3. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

 4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

 

 1. prowadząc zajęcia w języku polskim,

 2. wprowadzając na zajęciach treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,

 3. prowadząc nauczanie religii.

   

  ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

  § 5

 

 1. Organami przedszkola są:

 

 1. Dyrektor Przedszkola,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców.

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola, w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, a przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący.

 4. Dyrektor przedszkola zarządza i kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym służbowym zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

 5. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

 

§ 6

 

 1. Do zadań dyrektora należy:

 

 1. kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,

 2. sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w przedszkolu,

 3. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 5. opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

 6. przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do dnia 31 sierpnia roku szkolnego, którego dotyczy plan

 7. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

 8.  przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

 9. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

 10. dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli w związku z uzyskiwaniem przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego,

 11. dokonywanie oceny pracy nauczycieli na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, rady rodziców,

 12. nadawanie nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, po spełnieniu przez niego wymagań, o których mowa w przepisach dotyczących uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,

 13. stwarzanie warunków do harmonijnego i bezpiecznego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 14. zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, służących realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,

 15. dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochrona prawa i godności nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego,

 16. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

 17. kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

 18. przewodniczenie radzie pedagogicznej przedszkola i realizowanie jej uchwał, wstrzymywanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

 19. realizowanie zarządzeń organów nadzorujących przedszkole,

 20. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,

 21. ustalanie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz realizacji podstawy programowej, a także oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

 22. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola,

 23. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

 24. dyrektor przedszkola jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola:

 

 1. decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników przedszkola,

 2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola,

 3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

 4. ustala przydział zadań pracownikom,

 

 1. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym przedszkole, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 2. podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w statucie, na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

 3. organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

 4. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

 5. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 6. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 7. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 9. dopuszczanie przedstawionego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego, szczegółowe zasady postępowania określa „Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 3). Dopuszczone przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, wchodzą w skład zestawu programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 10. właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej,

 11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

 12. powołanie komisji rekrutacyjnej złożonej z przedstawicieli rady pedagogicznej,

 13. pełnienie roli organu odwoławczego w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców, w szczególności:

 

 1. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji,

 2. zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji.

  § 7

 

 1. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

 

 1. realizowanie statutowych zadań przedszkola,

 2. planowanie i organizowanie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,

 3. przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z przebiegu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej (w tym pracy zespołów nauczycielskich),

 4. analizowanie i ocenianie organizacyjnych oraz materialnych warunków pracy przedszkola,

 5. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia,

 6. współpraca z rodzicami.

 

 1. Rada pedagogiczna posiada kompetencje:

 

 1. stanowiące,

 2. opiniodawcze,

 3. wnioskodawcze.

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian,

 2. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkolnych (nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego),

 5. uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

 1. organizację pracy przedszkola,

 2. projekt planu finansowego przedszkola,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora przedszkola,

 5. propozycję kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu.

 

 1. Do kompetencji wnioskodawczych rady pedagogicznej należy:

 

 1. przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do dopuszczenia go do użytku w przedszkolu,

 2. przedstawienie dyrektorowi ramowego rozkładu dnia,

 3. wyznaczanie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

 4. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu,

 5. występowanie o zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

 

 1. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebranie rady oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie jej członków o jego terminie i porządku. Zebrania mogą być także organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 2. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi przedszkola, przedstawiciele rodziców (rady rodziców), lekarze i inni powołani do sprawowania opieki higieniczno - lekarskiej nad dziećmi, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych, pedagogicznych itp.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 4. Rada pedagogiczna prowadzi księgę protokołów, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, zgodnie z „Regulaminem Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 4).

  § 8

 

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

 3. Celem działalności rady rodziców jest:

 

 1. reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola,

 2. uczestniczenie w życiu przedszkola,

 3. współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

 

 1. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

 

 1. prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,

 2. organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,

 3. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, pozyskiwanie sponsorów,

 4. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, wśród nich zaś:

 

 1. znajomości zadań i zamierzeń wychowawczo - dydaktycznych,

 2. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów lub trudności,

 3. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,

 

 1. wzbogacanie wyposażenia przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne,

 2. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,

 3. współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 1. Kompetencje rady rodziców są następujące:

 

 1. rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola do:

 

 1. dyrektora,

 2. rady pedagogicznej,

 3. organu prowadzącego przedszkole,

 4. organu sprawującego nadzoru pedagogicznego,

 

 1. rada rodziców może opiniować projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

 2. rada rodziców może opiniować pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela przez dyrektora,

 3. rada rodziców może wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

 4. przedstawiciel rady rodziców uczestniczy w pracach powołanej przez organ prowadzący komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Określa on w szczególności: cele, zadania i kompetencje rady rodziców, organizację działania ogółu rodziców i rady rodziców, tryb podejmowania uchwał, warunki wyboru do organów wewnętrznych rady rodziców, ramowy plan pracy rady i jej organów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy (załącznik nr 5).

  § 9

 

 1. Wszystkie organy przedszkola współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci:

 

 1. każde z nich ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą oraz zawartych w statucie przedszkola i regulaminach,

 2. organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa przestrzegając obowiązujące prawo oświatowe i nie ingerując w swoje kompetencje,

 3. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez zebrania, narady, ogłoszenia umieszczane na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz nauczycieli,

 4. współpraca organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.

 

 1. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor przedszkola.

 2. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są przez dyrektora przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory rozpatrywane są na terenie przedszkola.

 3. Spory rozstrzygane są w drodze:

 

 1. negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich stron,

 2. po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor przedszkola, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

 

 1. Sprawy sporne pomiędzy organami przedszkola, a dyrektorem rozstrzyga w zależności od przedmiotu sprawy organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

   

  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

  § 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, tzn. z wyjątkiem lipca.

 2. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 630 - 1730.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 7. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

 1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę oddziałów,

 3. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 4. liczbę pracowników pedagogicznych z przydziałem godzin pracy,

 5. liczbę pracowników niepedagogicznych z przydziałem godzin pracy,

 6. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

 1. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 2. W organizacji przedszkola liczącego co najmniej 6 oddziałów lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo w którym co najmniej 2 oddziały pracują więcej niż 10h dziennie, może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora.

 3. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.

 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. W działalności wychowawczo - dydaktycznej przedszkole wykorzystuje szeroki zakres metod i form pracy.

 5. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, uwzględniający godziny realizacji podstawy programowej oraz zasady higieny pracy.

 6. Na podstawie ramowego rozkładu nauczyciele poszczególnych grup ustalają szczegółowy rozkład dnia w danym oddziale, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, a także właściwej proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Nauczyciele, ustalając szczegółowy rozkład dnia, troszczą się o prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, a także właściwy przebieg procesu wychowania i kształcenia:

 

 1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

 3. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,

 4. pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

 

 1. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

 2. pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

 3. zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 1. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb, jest to:

 

 1. odpoczynek poobiedni z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej,

 2. ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające,

 3. pobyt na świeżym powietrzu.

 

 1. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na świeżym powietrzu.

 2. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu może być organizowane nauczanie religii. Nauczanie religii jest bezpłatne.

 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe za dodatkową opłatą rodziców (prawnych opiekunów). Ustalenia dotyczące zajęć dodatkowych odbywają się na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 4. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego i religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wynosić:

 

 1. dla dzieci 3 - 4-letnich - około 15 minut,

 2. dla dzieci 5 - 6-letnich - około 30 minut.

 

 1. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i prowadzącym zajęcia.

 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 4. Obowiązuje zasada ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej, w miarę możliwości nauczyciel prowadzi dany oddział przez wszystkie lata uczęszczania dziecka do przedszkola.

 5. Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

 6. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli:

 

 1. zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola,

 2. praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza w trakcie zastępstw odbywa się zgodnie z planem pracy w danej grupie.

  § 11

 

 1. Przedszkole posiada 14 oddziałów - w tym cztery oddziały zamiejscowe w Barszczewie, jeden w Klepaczach, jeden w Kruszewie, jeden w Łyskach i jeden w Złotorii.

 2. Oddziały zamiejscowe w Barszczewie funkcjonują w godzinach: 630 - 1730 pięć dni w tygodniu.

 3. Oddziały zamiejscowe w Klepaczach, Kruszewie, Łyskach i Złotorii funkcjonują od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 - 1300.

 4. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

 

 1. sale zajęć i zabaw dla poszczególnych oddziałów,

 2. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

 3. łazienki,

 4. kuchnię - Choroszcz, aneks kuchenny - Barszczewo,

 5. hol,

 6. szatnię dla dzieci i personelu,

 7. gabinet zajęć specjalistycznych - Choroszcz,

 8. place zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi.

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

  § 12

 

 1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie - od 800 do 1300, pięć dni w tygodniu.

 2. Świadczenia przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują w szczególności:

 

 1. zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka,

 2. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

 3. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

 4. przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

 5. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

 

 1. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole, o których mowa w pkt 2, wynosi 1zł za godzinę zajęć. Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane odrębnym trybem oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Opłaty za świadczenia i wyżywienie wnosi się do dnia 20 każdego miesiąca, za dany miesiąc, przelewem na konto: 35102013320000100209459878.

 3. Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie.

 4. Koszty wyżywienia naliczane są według stawki żywieniowej skalkulowanej zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora.

 5. Dzieci w przedszkolu mogą korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 6. Dzieci realizujące podstawę programową w ramach 5h pobytu w przedszkolu mogą korzystać jedynie z obiadu.

 7. Koszt posiłków wynosi średnio:

 

 1. śniadanie i podwieczorek - 50% dziennej stawki żywieniowej,

 2. obiad - 50% dziennej stawki żywieniowej.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem przedszkola umowy cywilno - prawnej określającej zasady korzystania ze świadczeń przedszkola.

  § 13

 

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 6).

 2. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców na piśmie, które przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce grupy lub nauczycielce dyżurującej w grupie zbiorczej.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do korzystania z elektronicznego systemu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu, służącego do naliczania opłat za wyżywienie i świadczenia udzielane przez przedszkole. Zasady korzystania z systemu określa „Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy”.

 4. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

 5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w sytuacji, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko z przedszkola wskazuje na niemożność zapewnienia mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). O przypadku każdej odmowy powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W tej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1730 nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. Jeśli pod wskazanymi numerami telefonów nie można skontaktować się z rodzicami dziecka nauczyciel dzwoni do osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola, wskazanych przez rodziców w pisemnym  „Upoważnieniu”. Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów nie można skontaktować się z osobami upoważnionymi nauczyciel informuje dyrektora przedszkola, który zawiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

 

§ 14

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu, na podstawie wniosków.

 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Choroszcz, przebieg postępowania rekrutacyjnego określa „Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 7).

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 6. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 7. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 8. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 9. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku na podstawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego podanego do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole do dnia 31 stycznia w danym roku szkolnym.

 10. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria podawane są do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole do dnia 31 stycznia w danym roku szkolnym.

  § 15

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego, w przypadku:

 

 1. nieobecności wychowanka przez miesiąc i nie zgłoszenia powodu tego faktu,

 2. nieterminowego regulowania należności lub zalegania z opłatą za świadczenia udzielane przez przedszkole powyżej miesiąca,

 3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, regulaminów i procedur,

 4. podawania fałszywych danych bądź ich zatajanie,

 5. gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września, a rodzic nie poinformował o przyczynie nieobecności,

 6. gdy rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a zachowanie dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu innych dzieci.

 

 1. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. W uzasadnionych przypadkach dziecko zostaje skreślone z listy dzieci korzystających ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w ramach pobytu całodziennego, z pozostawieniem możliwości realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. 800 - 1300.

  § 16

 

 1. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, tj.  krótkie wycieczki, wycieczki krajoznawczo - turystyczne, imprezy wyjazdowe. Zasady organizowania krajoznawstwa i turystyki w przedszkolu określa „Regulamin spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy” (załącznik nr 8).

 2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

 3. Uczestnikami wycieczki lub imprezy są:

 

 1. dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki tylko dzieci grup starszych,

 2. opiekunowie (nauczyciele albo, po uzyskaniu zgody dyrektora, inne pełnoletnie osoby).

 

 1. Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 15 osób.

 2. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera „Karta wycieczki”, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

 3. Kierownikiem wycieczki jest wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki.

 4. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo - turystycznych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice / prawni opiekunowie).

 5. Organizując spacery oraz różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki:

 

 1. zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru lub wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,

 2. nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,

 3. przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,

 4. przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na doznania psychiczne i estetyczne,

 5. dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych,

 6. zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody, zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć właściwe cele edukacyjne,

 7. upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

§ 17

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:

 

 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego, opiekuńczego i indywidualnego rozwoju, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie pobytu w przedszkolu oraz na terenie placu zabaw,

 3. prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole,

 4. szacunku dla jego wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

 5. akceptacji,

 6. poszanowania godności osobistej,

 7. poszanowania własności,

 8. korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się w przedszkolu,

 9. opieki i ochrony przed przemocą fizyczną lub psychiczną,

 10. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

 11. przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie,

 12. odkrywania świata poprzez badanie i eksperymentowanie, a także swobodnej i nieskrępowanej twórczej ekspresji,

 13. wypowiadania swoich opinii i racji,

 14. spokoju, snu i wypoczynku,

 15. zdrowego jedzenia.

 

 1. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:

 

 1. przestrzegania ustalonych i przyjętych reguł, norm dotyczących współżycia i współdziałania w grupie przedszkolnej,

 2. używania form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów,

 3. dbania o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i kolegów,

 4. utrzymywania porządku wokół siebie,

 5. dbania o swój wygląd i estetykę ubrania,

 6. poszanowania mienia przedszkola.

   

  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

  § 18

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

 2. przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i procedur,

 3. przestrzeganie postanowień umowy cywilno - prawnej zawartej z dyrektorem przedszkola, określającej zasady korzystania ze świadczeń przedszkola.

 4. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

 5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 6. terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i świadczenia udzielane przez przedszkole,

 7. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 8. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zawiadamianie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych,

 9. dbanie o estetyczny wygląd dziecka, przyprowadzanie go do przedszkola czystego i zdrowego,

 10. interesowanie się rozwojem własnego dziecka i jego funkcjonowaniem w przedszkolu poprzez rozmowy z nauczycielami i czytanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych.

 

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są to:

 

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

 

 1. zapoznania się z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego oraz koncepcją pracy przedszkola i rocznych planów pracy przedszkola,

 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 3. wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków oraz opinii na temat funkcjonowania przedszkola,

 4. umówienia się na rozmowę indywidualną z nauczycielem,

 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez radę rodziców.

 

 1. Wszelkie sytuacje problemowe dotyczące dzieci wyjaśniane są wyłącznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) danego dziecka.

 2. Za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy przedszkola, rodzice mogą otrzymać list pochwalny od dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców.

 3. Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez różne formy współdziałania:

 

 1. zebrania ogólne (przynajmniej raz w roku),

 2. zebrania grupowe (przynajmniej raz w roku),

 3. porady, konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami, dyrektorem,

 4. warsztaty dla rodziców wg potrzeb i oczekiwań rodziców,

 5. wystawy prac dzieci i galerie,

 6. kącik dla rodziców zawierający rozkład dnia, informacje organizacyjne, ogłoszenia, aktualności,

 7. zajęcia otwarte dla rodziców,

 8. kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców,

 9. imprezy i uroczystości przedszkolne i grupowe.

   

  ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH

  PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

  § 19

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość, poziom i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Nauczyciel obowiązany jest :

 

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

 2. wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

 4. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

 5. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

 1. Do zakresu zadań każdego nauczyciela należy:

 

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z podstawą programową i obowiązującym programem,

 2. współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

 

 1. udzielanie porad, konsultacji dla rodziców,

 2. organizowanie spotkań z rodzicami,

 3. informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

 4. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 5. zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

 6. włączanie rodziców w działania podejmowane przez przedszkole.

 

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka i jego zainteresowań,

 2. rozpoznawanie potrzeb, możliwości i zdolności wychowanków,

 3. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 5. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach rozwoju,

 6. pobudzanie i wspieranie aktywności poznawczej dziecka,

 7. przeprowadzenie analizy gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

 8. sporządzanie „Informacji o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom do końca kwietnia w danym roku szkolnym,

 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 10. odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz harmonijny rozwój dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w trakcie wycieczek i spacerów,

 11. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną,

 12. planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 13. dbanie o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

 14. dbanie o dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymywanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie,

 15. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

 16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

 17. realizowanie innych zadań zalecanych przez dyrektora i osoby kontrolujące, a wynikających z bieżącej działalności placówki,

 18. promowanie przedszkola w środowisku lokalnym,

 19. realizowanie czynności wynikających ze statutu przedszkola,

 20. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.

  § 20

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno - obsługowi:

 

 1. pomoc nauczyciela,

 2. intendent,

 3. kucharz,

 4. pomoce kucharza,

 5. woźne oddziałowe,

 6. konserwator.

 

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno - obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 4. Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 

 1. zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw i zajęć w przedszkolu i na świeżym powietrzu, podczas posiłków, w trakcie zabiegów higienicznych w toalecie, przy czynnościach samoobsługowych, podczas przygotowań do wyjścia na podwórko i w czasie przygotowań do odpoczynku,

 2. wspomaganie nauczyciela w realizacji zajęć wychowawczo - dydaktycznych, organizacji imprez i uroczystości, przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sali,

 3. spełnianie czynności opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do wychowanków, poleconych przez nauczycielkę danego oddziału oraz wynikających z rozkładu czynności dzieci,

 4. pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w szatni,

 5. pomoc przy zakupie materiałów dydaktycznych, sprzętów, zabawek i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola,

 6. doraźne zastępowanie woźnej oddziałowej w przypadku jej nieobecności,

 7. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

 8. zakaz udzielania rodzicom informacji na temat dziecka - jest to zadanie nauczyciela.

 

 1. Do zakresu obowiązków intendenta należy:

 

 1. troska o stan techniczny budynku, nadzór na remontami, kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi,

 2. zaopatrzenie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp., zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

 3. zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. zaopatrzenie przedszkola w artykuły spożywcze o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie kucharzowi zgodnie z raportem żywienia.

 5. prowadzenie ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz naliczanie opłat za wyżywienie i świadczenia udzielane przez przedszkole,

 6. sporządzanie jadłospisów i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni,

 7. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

 8. sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych,

 9. odpowiedzialność za zgodność formalno - rachunkową rozliczanych faktur,

 10. prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych, sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgową,

 11. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 12. prowadzenie dokumentacji HACCP.

 

 1. Do zakresu obowiązków kucharza należy:

 

 1. uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisów,

 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi,

 3. dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków oraz porcjowanie zgodnie z zalecaną gramaturą,

 4. wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach, zgodnie z obowiązującym w przedszkolu ramowym rozkładem dnia,

 5. codzienne pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą oraz odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką,

 6. przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno - sanitarnych i przepisów bhp i ppoż.,

 7. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami stacji sanitarno - epidemiologicznej,

 8. dbanie o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,

 9. przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi, naczyń, dbałość o wzorową czystość w kuchni oraz w przydzielonych pomieszczeniach,

 10. uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni w artykuły spożywcze lub sprzęt,

 11. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

 12. wdrażanie systemu HACCP w placówce.

 

 1. Do zakresu obowiązków pomocy kucharza należy:

 

 1. pomoc kucharzowi w przyrządzaniu zdrowych posiłków,

 2. utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu, naczyń kuchennych oraz magazynów żywnościowych, obieralni oraz innych przydzielonych pomieszczeń,

 3. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie czyszczenie,

 4. odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,

 5. przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

 6. odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

 7. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 1. Do zakresu obowiązków woźnej oddziałowej należy:

 

 1. używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania codziennych obowiązków,

 2. codzienne utrzymywanie we wzorowej czystości i porządku sal oraz innych pomieszczeń przedszkolnych przydzielonych do sprzątania (codzienne odkurzanie sali, korytarza, szatni, ścieranie kurzu ze sprzętów, mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów; codzienne mycie urządzeń sanitarnych, luster, glazury, podłóg z użyciem środków dezynfekujących; raz w miesiącu generalne porządki - mycie zabawek, sprzętów, mebli),

 3. utrzymywanie w czystości przedszkolnego placu zabaw i otoczenia przedszkola, np. pielenie rabat, podlewanie kwiatów, zamiatanie chodników, zbieranie śmieci itp.,

 4. codzienne porządkowanie sali po zajęciach,

 5. codzienna pielęgnacja roślin doniczkowych,

 6. trzepanie i mycie dywanów oraz mycie okien w zależności od potrzeb,

 7. wynoszenie śmieci z koszy w przydzielonych pomieszczeniach,

 8. czuwanie nad stanem technicznym mebli, sprzętów, urządzeń sanitarnych, zgłaszanie napraw konserwatorowi,

 9. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

 10. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci oraz innych czynności poleconych przez nauczyciela lub wynikających z rozkładu dnia,

 11. dyżury w szatni, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym,

 12. pomoc dzieciom podczas czynności higieniczno - sanitarnych,

 13. pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed gimnastyką, wyjściem na podwórko itp.

 14. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

 15. pomoc nauczycielce w organizacji zajęć i uroczystości, np. przygotowywanie pomocy do zajęć, dekorowanie sali,

 16. drobna naprawa zabawek,

 17. dbałość o powierzony sprzęt,

 18. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

 19. zakaz udzielania rodzicom informacji na temat dziecka.

 

 1.  Do zakresu obowiązków konserwatora należy:

 

 1. systematyczny przegląd sprawności wewnętrznej sieci elektrycznej,

 2. dokonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń wodno - kanalizacyjnych,

 3. sprawdzanie stanu urządzeń c.o. i usuwanie usterek zgodnie z posiadanymi w tym zakresie umiejętnościami,

 4. dokonywanie bieżących napraw,

 5. dbanie o porządek otoczenia przedszkola, np. koszenie trawy na terenie otaczającym przedszkole, grabienie trawnika, zamiatanie chodników, malowanie ogrodzenia, przycinanie żywopłotu, odśnieżanie,

 6. dbanie o porządek przed wejściem na teren przedszkola (w okresie zimowym odśnieżanie chodnika przed bramką, skuwanie lodu, zabezpieczanie powierzchni chodnika solą bądź piaskiem itp.),

 7. przewożenie posiłków do oddziału w Barszczewie,

 8. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

 9. dbanie o powierzony sprzęt oraz samochód.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 21

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przedszkola przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

 1. udostępnianie zainteresowanym statutu przez dyrektora placówki w kancelarii przedszkola,

 2. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

 

 1. Zmiany do niniejszego statutu mogą być wprowadzane w drodze uchwały rady pedagogicznej.

 2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.

 3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane zgodnie z poniższą procedurą:

 

 1. przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu zmian statutu,

 2. uchwalenie zmian (nowelizacji) przez radę pedagogiczną obejmujących: tekst jednolity, tekst jednolity ze zmianami polegający na: uchyleniu jego przepisów, zastąpieniu niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu, dodaniu do niego nowych przepisów,

 3. zapisanie w formie uchwały zmian do statutu z zachowaniem jednostek redakcyjnych:

 

 1. paragraf (§),

 2. ustęp (ust.),

 3. punkt (pkt),

 4. litera (lit.),

 5. tiret (-).

 

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia:

 

 1. Data uchwalenia statutu: 01.09.2016r.

 2. Traci moc statut z dnia: 28.06.2012r.