Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Projekt2 - zapytania

Choroszcz, 23.10.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/Dobry-start/2019

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyprawki dla dzieci oraz kostiumów scenicznych

 

w ramach projektu „ Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” nr WND-RPPD.03.01.03-20-005/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4,
16-070 Choroszcz

REGON 200407860

tel. (85) 719 10 07
fax (85) ……………..

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Korolczuk

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia podstawowych zajęć, wyprawki dla dzieci w postaci pościeli, artykułów higienicznych (dla 50 osób), tabletów do nauki i zabawy dla dzieci -edu tablety, strojów scenicznych/ kostiumów do przebierania dzieci podczas przedstawień i zabaw, pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 CZĘŚĆI:

Część 1 – Materiały dydaktyczne do prowadzenia podstawowych zajęć,

Część 2 – Wyprawka dla dzieci

Część 3 - Tablety do nauki i pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych

Część 4 – Stroje /kostiumy do przebierania

 

3. Kod CPV : 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

 

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.

 

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w następujących terminach:

1) Rozpoczęcie – od daty podpisania umowy

2) Zakończenie – do 20 listopada 2019 r.


 

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

1. Wymagania podstawowe.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

 

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Oferta zawiera jedynie uzupełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3) Oferent składa formularz ofertowy tylko na części na które składa ofertę.

2) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy,
ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz
do dnia 30.10.2019 r. do godz. 12:30.

 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

 

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena oferty

100%

 

VII. ZAŁACZNIKI

1. formularz ofertowy

2. wzór umowy