Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Projekt1

Załącznik nr 2

UMOWA NR 1/Dobry-start/2019-…..

 

zawarta w dniu ........................... 2019 roku w Choroszczy,

 

pomiędzy

Przedszkolem Samorządowym im. Jana Pawła II w Chroszczy z siedzibą ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz, reprezentowaną przez

Dyrektora Szkoły – Panią Bożenę Lenczewską

 

a ............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez.

…………………………………………………………………………………………………………… zwanego dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

 

§ 1

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zakresie części …. przedmiotu zamówienia w ramach Projektu „ Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” nr WND-RPPD.03.01.03-20-005/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.

 

§ 2

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa (sprzedaż wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego) fabrycznie nowych ……………………………….. w ramach projektu o którym mowa w § 1, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w ilości i asortymencie wskazanym
  w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 2. Wykonawca o terminie dostawy przedmiotu umowy zawiadomi Zamawiającego najpóźniej
  w ciągu 2 dni roboczych przed
  dostawą.

 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres: ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz.

 4. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostawy w siedzibie szkoły przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę.

 5. Na okoliczność przekazania przedmiotu dostawy przedstawiciele Zamawiającego
  i Wykonawcy sporządzą i podpiszą stosowny protokół zdawczo – odbiorczy w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

 6. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia lub żądając wymiany towaru na wolny od wad. W tym przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych.

 

 

 

 

 1. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i /lub usterek, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują postanowienia ust. 3-6.

 2. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe
  w trakcie transportu.

 3. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty (oświadczenia, dokumenty) gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp.

 

§ 3

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości:

.............................................. zł brutto, (słownie:.................................................................)

tj. za poszczególne części zamówienia:

Część 1 – ………………..….. zł brutto

Część 2 – ……………….…… zł brutto

Część 3 – ………..……….......zł brutto

Część 4 – ………..…………… zł brutto

zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w dniu ................................... r.

 1. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

 2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom i obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, w tym opłaty, podatki (również podatek VAT), koszty załadunku i rozładunku, dostawy transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

 3. Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

 4. Podstawą płatności jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, spisany w dniu dostawy, stwierdzający sprawność i kompletność przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

 5. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w kalkulacji cenowej.

 6. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy – …………….……………………………………………………, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury.

 7. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 20 listopada 2019 r.

 2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo odbiorczego o którym mowa w § 3 ust . 5.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.

 

 

 

 1. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.

 2. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy określony w zapytaniu ofertowym, licząc od daty odbioru tego sprzętu, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 5.

 4. Termin gwarancji ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady
  a datą jej usunięcia, przy czym na nowe części wmontowane w sprzęt, bieg terminu w ramach gwarancji na daną część liczy się od dnia wmontowania nowej
  części.

 5. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do/z serwisu, w czasie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

 6. Jeżeli używanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem wymaga korzystania
  z należących do osób trzecich praw autorskich lub znaków towarowych, Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń
  z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży.

 

§ 5

 1. Strony z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ustalają kary umowne w następujących przypadkach:

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

 2. za opóźnienie w usunięciu wad lub w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad –
  w wysokości 1,5
  % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

 3. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy
  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w
  § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem wynikającym z § 8.

 2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

 3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę, może ona dochodzić od drugiej strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 6

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Przedmiotowe oświadczenie powinno być przekazane Wykonawcy na co najmniej 7 dni przed datą odstąpienia.

 

 

 

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8

 1. Jeżeli w okresie od dnia otwarcia ofert do dnia realizacji umowy nie będzie możliwa dostawa przedmiotu umowy opisanego w załączniku nr 1 z powodu powszechnej niedostępności lub zaprzestania produkcji dopuszcza się dostawę przedmiotu umowy równoważnego pod względem jakości.

 2. Zmiana przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 3. Na wykonawcy spoczywa dowód wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 4. Cena zamiennego przedmiotu umowy nie może być wyższa niż ustalona w umowie.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy związane z przedmiotem zamówienia i jego realizacją.

 

§10

Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

 

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

 

…………………………………… …………………………..

Zamawiający Wykonawca